top of page

BYGGLOV I JÖNKÖPING

När man ansöker om ett bygglov finns det ritningar som kommunen kräver att man har för att bygglovet ska bli beviljat. Dessa ritningar heter Bygglovsritningar. Bygglovsritningar redovisar för vad man tänkt bygga. Bygglovsritningar måste vara fackmannamässigt utförda och redovisa för byggnadens utseende, utformning samt placering på tomten. Bygglovsritningar bygger grunden för att kommunen ska godkänna ett bygglov. Därför är det viktigt att dessa ritningar är välgjorda, tydliga och skalenliga.  

Vi hjälper dig med fackmässiga ritningar som du skickar in till kommunen för ett godkännande. 

Arkitektur Model Skissa

Vilka dokument behövs när man ansöker om bygglov i Jönköpings kommun?

  • Det behövs en situationsplan som är ritad på en nybyggnadskarta i antingen skala 1:400 eller 1:500. En nybyggnadskarta beställer du hos din kommun. På ritningen är det viktigt att det framgår nya och befintliga byggnader, avstånd till tomtgränser, den färdiga golvnivån och byggnadens mått.

  • Det krävs planritningar i skalan 1:100. Det som ska finnas med i planritningen är mått i millimeter så att byggnadsarean ska vara enkel att beräkna. Det ska redovisas förslag på möblering och även tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga.

  • Fasadritningar i skala 1:100. Fasadritningarna är detaljerade och det ska framgå materialval, kulörer, marklinjer – både befintliga och nya. Väderstreck ska även anges på fasadritningen.

  • Sektionsritning i skala 1:100. Denna ritning ska visa olika våningshöjder, de färdiga golvnivåerna samt taklutning. Beroende på hur man valt att konstruera huset kan flera sektioner behöva redovisas. Vid ansökan om bygglov krävs vanligtvis en enkel sektionsritning. Efter att bygglovet blivit beviljat kan kommunen önska en mer detaljerad sektionsritning (konstruktionsritningar). 

bottom of page